خدمات

این بخش شامل انواع خدمات است که در صنغت پلیمر ارایه مشود.این خدمات میتواند شامل خدمات الکترونیکی ،مشاوره،تراشکاری و... باشد

تمامی حقوق برای پلیمرمال محفوظ می باشد